• Četvrta riječka škola fizike

  Četvrta riječka škola fizike

 • Treća riječka škola fizike

  Treća riječka škola fizike

 • Treća riječka škola fizike

  Treća riječka škola fizike

 • Druga riječka škola fizike

  Druga riječka škola fizike

 • Druga riječka škola fizike

  Druga riječka škola fizike

 • Druga riječka škola fizike

  Druga riječka škola fizike

 • Druga riječka škola fizike

  Druga riječka škola fizike

 • Prva riječka škola fizike

  Prva riječka škola fizike

Izlagač: Mario Vretenar, univ. bacc. phys. (Odjel za fiziku)

Razvojem lasera optika i fotonika dobivaju na značenju i sve se više koriste u modernoj fizici. Jedan od osnovnih elemenata u tom području su optičke šupljine koje se mogu naći u raznim eksperimentima, od kvantne fzike do detekcije gravitacijskih valova. Jedan od problema sa kojim se susreće pri uporabi optičkih šupljina je zaključavanje njihove rezonantne frekvencije i usklađenja iste sa svjetlošću koja ih obasjava.
U ovoj prezentaciji ukratko će biti opisan princip rada optičkih šupljina te svojstva laserske zrake. Biti će prezentirana metoda karakterizacije laserske zrake pomoću kamere te postupak sastavljanja eksperimentalnog postava s optičkom šupljinom. Na kraju biti će dana osnovna ideja iza stabilizacije laserske zrake pomoću digitalne kontrolne petlje.